برگزاری دوره ها با عناوین یک دوره آموزش عمومی ایمنی و بهداشت - دو دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک از طرف مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ویژه مسئولین ایمنی واحدهای تحت پوشش در استان*************** تقدیر از کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار صنایع مفتولی زنجان ،هفت الماس ، سندن ایرانیان بعنوان کمیته های برتر استان ************* صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران*********** بخشنامه دستمزد سال 93********** **********حوادث ناشی از کار ساختمانی در رتبه دوم وقوع حوادث پس از حوادث بخش صنعت

28 آوریل (8 اردیبهشت) روزجهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار

اخبار سایت