اداره بازرسی کار استان قزوین

بازدید رئیس بازرسی کار به همراه بازرسان شهرستان بوئین زهرا از صنایع فلزی

بازرسی های ضربتی از صنایع فلزی استان
بازدید رئیس بازرسی کار به همراه بازرسان شهرستان بوئین زهرا از صنایع فلزی

در راستای بازرسی های هدفمند و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات قانون کار و آئین نامه های مربوطه در صنایع فلزی ،آقای مهندس علیخانی رئیس اداره بازرسی کاراستان به همراه بازرسان شهرستان بوئین زهرا آقایان مهندس محمدی و مهندس تاجیک از شرکت ذوب روی تال بازرسی بعمل آوردند.
در این بازدید جهت پیشگیری و کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار ،بر رعایت مقررات قانون کار و آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کاراز سوی کارفرما تاکید گردید.
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
06:39:21