اداره بازرسی کار استان قزوین

تعطیلی واحدهای ساختمانی به دلیل عدم رعایت مقررات و آئین نامه های ایمنی

تعطیلی واحد های ساختمانی در استان
تعطیلی واحدهای ساختمانی به دلیل عدم رعایت مقررات و آئین نامه های ایمنی
تعطیلی سه واحد ساختمانی به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی کارگاه های ساختمانی


-تعطیلی سه واحد ساختمانی به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی کارگاه های ساختمانی

با عنایت به اینکه کارگاه های ساختمانی از حیث ماهیت،از جمله فعالیت های خطرناک و با ریسک بالا بوده ،و همین امر سبب بالا بودن آمار حوادث منجر به فوت نسبت به سایر فعالیت ها گردیده است ،بنابراین اداره بازرسی کار تاکید بیشتری بر نظارت و بازرسی از کارگاه های ساختمانی دارد،که در این راستا :

سه واحد ساختمانی متخلف در زمینه رعایت مقررات ایمنی کارگاه های ساختمانی به درخواست بازرسی کار و به دستور مقام محترم قضایی تعطیل گردید که ادامه فعالیت آنها منوط به رفع نواقص ایمنی می باشد.

بدیهی است نظارت و پیگیری با قاطعیت و جدیت بیشتر برای اجرای مقررات ایمنی در کارگاه های ساختمانی ادامه دارد






سه شنبه 20 شهريور 1397
04:11:36