اداره بازرسی کار استان قزوین

همایش مسئولین ایمنی شهرستان قزوین
برگزاری همایش مسئولین ایمنی شهرستان قزوین  در سالن همایشهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین


همایش مسئولین ایمنی شهرستان قزوین در تاریخ 19/6/1397 در سالن همایشهای اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین با حضور مسئولین ایمنی و بازرسان کار شهرستان ، رئیس بازرسی کار استان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار گردید.

در این همایش وضعیت ایمنی و نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در کاهش حوادث و مخاطرات کارگاههای ساختمانی بررسی شد.

مهندس علیخانی رئیس اداره بازرسی کار به ارائه مطالبی در زمینه تشریح الزامات و مقررات ایمنی در کارگاههای ساختمانی و کمیته های حفاظت و فنی و بهداشت کار و مسئولین ایمنی در کارگاهها و نقش آنها در پیشگیری از حوادث ناشی از کار و ارائه آمار مقایسه ای حوادث ناشی از کار رخ داده در سالهای 1395 و 1396 و 5 ماهه سالجاری در حوزه ساختمان و سایر کارگاههای مشمول قانون کار پرداختند.

ایشان در ادامه به موضوع شدت حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی اشاره نمودند و بیان داشتند که حدود 50 درصد حوادث کاری منجر به فوت در این کارگاهها رخ می دهد که عامل 70 درصد آنها سقوط از ارتفاع و علت 50 درصد این حوادث بدلیل عدم نظارت موثر و مناسب کارفرما بر ایمنی کارگاه و حدود 30 درصد بدلیل بی احتیاطی کارگران می باشد. لذا آموزش و مسئولیت مسئولین ایمنی بویژه نظارت بر ایمنی کار در ارتفاع ، در کارگاهها ، نقش مهم و عمده ای در ارتقاء رویکرد ایمنی کارفرما و کارگر و کاهش آمارحوادث ناشی از کار و شدت آنها ایفاء می نماید . لذا اداره بازرسی کار حسب پیگیری و دستور اداره کل بازرسی کار و نیز مسئولیت سازمانی به جد پیگیر آموزش کارگران و کارفرمایان و نیز بکار گیری مسئول ایمنی ذیصلاح در کارگاههای ساختمانی می باشد.

آقای مهندس باقر جلوخانی نیارکی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین اظهار داشت سازمان نظام مهندسی با توجه به اجرای مبحث 12 مقررات ملی ساختمان با موضوع ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، نقش بسیار پر رنگی در سلامت نیروهای کار دارد.

وی افزود در همین زمینه، با توجه به فعالیت چندین ساله کمیته HSE سازمان (بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کار) تأثیرات مطلوبی در کاهش حوادث کارگاههای ساختمانی در قزوین را مشاهده کرده ایم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین اظهاراتش را اینگونه ادامه داد که ناظرین و مجریان سازمان با توجه به آموزشهای مختلف در زمینه ایمنی کار و همچنین آشنایی با مخاطرات کارگاههای ساختمانی، در  حفظ سرمایه های ملی و انسانی کشور انجام وظیفه می کنند که همکاری هر چه بیشتر مالکین و استادکاران به تحقق هر چه بیشتر این مهم منجر خواهد شد.در خاتمه آقای بابک درخشنده مسئول ایمنی پروژه ساختمانی برج حکم آباد به ارائه گزارشی از اقدامات و کارهای انجام شده واحد ایمنی پروژه فوق و نتایج حاصله پرداختند.
شنبه 24 شهريور 1397
05:03:21