اداره بازرسی کار استان قزوین

بازرسی های ضربتی از صنایع فلزی استان
بازدید رئیس بازرسی کار به همراه بازرسان شهرستان تاکستان از صنایع فلزیدر راستای بازرسی های هدفمند و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات قانون کار و آئین نامه های مربوطه در صنایع فلزی ،آقای مهندس علیخانی رئیس اداره بازرسی کاراستان به همراه بازرسان شهرستان تاکساتن آقایان مهندس اکرادلو و مهندس رحمنی از شرکت صنایع فلزی ایران خودرو بازرسی بعمل آوردند.

در این بازدید جهت پیشگیری و کاهش حوادث و بیماری های ناشی از کار ،بر رعایت مقررات قانون کار و آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کاراز سوی کارفرما تاکید گردید.شنبه 15 دي 1397
08:35:38