اداره بازرسی کار استان قزوین

تعطیلی دو واحد ساختمانی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی کارگاه های ساختمانی در شهرستان قزوین

تعطیلی کارگاه
تعطیلی دو واحد ساختمانی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی کارگاه های ساختمانی در شهرستان قزوین

حسب دستور و تاکیدات مدیر کل محترم بازرسی کار و در راستای نظارت بر ایمنی کارگاههای ساختمانی و در قالب بازرسیهای هدفمند و با عنایت به اینکه کارگاه های ساختمانی از حیث ماهیت،از جمله فعالیت های با ریسک بالا بوده و همین امر سبب افزایش آمارو  شدت حوادث (بویژه حوادث منجر به فوت ) در این حوزه نسبت به سایر فعالیت ها گردیده است ، بنابراین اداره بازرسی کار تاکید بیشتری بر نظارت و بازرسی از کارگاه های ساختمانی دارد،که در این راستا دو واحد ساختمانی متخلف در زمینه عدم رعایت مقررات ایمنی کارگاه های ساختمانی به استناد ماده 105 قانون کار به درخواست بازرسی کار و به دستور مقام محترم قضایی تعطیل و ادامه فعالیت آنها منوط به رفع نواقص ایمنی گردید.

بدیهی است با توجه به اثر بخش بودن اقدامات صورت گرفته در جهت کاهش حوادث ناشی از کار در این حوزه ، نظارت و پیگیریها  با قاطعیت و جدیت بیشتری برای اجرای قوانین و مقررات ایمنی در کارگاه های ساختمانی ادامه خواهد داشت.يكشنبه 12 خرداد 1398
05:59:41