اداره بازرسی کار استان قزوین

تعطیلی یک پروژه بزرگ ساختمانی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی کارگاه های ساختمانی در شهرستان قزوین

تعطیلی کارگاه ساختمانی
تعطیلی یک پروژه بزرگ ساختمانی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی کارگاه های ساختمانی در شهرستان قزوین

تعطیلی یک پروژه بزرگ ساختمانی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات ایمنی کارگاه های ساختمانی در شهرستان قزوین

حسب دستور و تاکیدات مدیر کل محترم بازرسی کار و در راستای نظارت بر ایمنی کارگاههای ساختمانی و در قالب بازرسیهای هدفمند و با عنایت به اینکه کارگاه های ساختمانی از حیث ماهیت،از جمله فعالیت های با ریسک بالا بوده و همین امر سبب افزایش آمار و شدت حوادث (بویژه حوادث منجر به فوت ) در این حوزه نسبت به سایر فعالیت ها گردیده است ، لذا اداره بازرسی کار براساس رویکرد پیشگیری حداکثری از وقوع حوادث ناشی از کار تاکید بیشتری بر نظارت و بازرسی از کارگاه های ساختمانی دارد،که در این راستا یک پروژه بزرگ ساختمانی متخلف در زمینه عدم رعایت مقررات ایمنی کارگاه های ساختمانی به استناد ماده 105 قانون کار به درخواست بازرسی کار و به دستور مقام محترم قضایی تعطیل و ادامه فعالیت آن منوط به رفع نواقص ایمنی گردید.

بدیهی است اقدامات مذکور در راستای  در جهت کاهش حوادث ناشی از کار در این حوزه ، با قاطعیت و جدیت بیشتری برای اجرای قوانین و مقررات ایمنی در کارگاه های ساختمانی ادامه خواهد داشت.


چهارشنبه 9 مرداد 1398
09:42:06