اداره بازرسی کار استان قزوین

تمدید مهلت ثبت نام المپیاد ایمنی
مهلت ثبت نام در المپیاد ایمنی تا تاریخ 98/08/10 تمدید گردید.
متقاضیان شرکت در آزمون می توانند از طریق سامانه یا مراجعه حضوری به ادارات
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان حوزه خود نسبت به ثبت نام در المپیاد اقدام نمایند.

پنجشنبه 2 آبان 1398
04:36:06