اداره بازرسی کار استان قزوین

برگزاری همایش مسئولین ایمنی استان قزوین

همایش مسئولین ایمنی استان قزوین با موضوع نظام مدیریت حوادث , درمحل سالن اجتماعات اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان قزوین برگزار گردید.

 


همایش مسئولین ایمنی استان قزوین با موضوع نظام مدیریت حوادث ,با حضور مسئولین ایمنی کارگاه های مشمول قانون کار واعضای انجمن های صنفی مسئولین ایمنی استان با مشارکت اداره بازرسی کار وکانون انجمن صنفی مسئولین ایمنی استان درتاریخ 18/10/1398درمحل سالن اجتماعات اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان قزوین برگزار گردید.

درابتدای این همایش آقای مهندس علیخانی رئیس اداره بازرسی کار استان با اشاره به اینکه براساس تحلیل حوادث 5 ساله استان,حدود42درصد از علل وقوع حوادث  بدلیل عدم نظارت کارفرما وحدود 30درصد نیزبدلیل بی احتیاطی کارگران رخ داده است.لذا مسئولین ایمنی تایید صلاحیت شده بعنوان نماینده کارفرما و متولی امر ایمنی کارگاه ؛ نقش مهم و اساسی در تغییر رفتار کارفرمایان وکارگران ,درراستای ارتقاء سطح ایمنی وپیشگیری از حوادث ایفا می نمایندونتایج حاصل از تحلیل وبررسی دقیق حوادث یکی از ابزار هاوشاخص های مهم تصمیم گیری در کارگاه ها می باشد.

در ادامه آقای دکتر شرافتی درخصوص نظام مدیریت نوین حوادث ونیز ارزیابی حوادث ارائه مطلب نمودند.

چهارشنبه 18 دي 1398
10:19:26