اداره بازرسی کار استان قزوین

تعطیلی کارگاه ساختمانی بدلیل عدم رعایت آئین نامه های ایمنی کارگاه
پلمپ کارگاه ساختمانی متخلف در شهرستان قزوین
با دستور مقام محترم قضایی.

حسب درخواست بازرس کار  شهرستان قزوین و موافقت مدیر کل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان قزوین  و
دستور مقام محترم قضایی ،در تاریخ 99/02/25  یک کارگاه ساختمانی ناایمن  و خطرناک به استناد ماده 105 قانون کار پلمپ گردید و ادامه فعالیت آن منوط به ایمن سازی شرایط خطرناک  و رفع نواقص موجود در کارگاه خواهد بود.
با توجه به آمار بالا و شدت حوادث ناشی از کار ،بویژه حوادث منجر به فوت در حوزه صنعت ساختمان نسبت به سایر فعالیت های تولیدی و صنعتی ،بازرسی و پیگیری ایمن سازی کارگاه های ساختمانی در اولویت فعالیت های اداره بازرسی کار استان قزوین قرار دارد.شنبه 27 ارديبهشت 1399
03:26:08