معرفی اداره بازرسی کار

معرفی > اداره بازرسی کار

معرفی اداره بازرسی کار

در تیرماه 1328 با تصویب مجلس وقت اداره بازرسی کار و حفاظت فنی در سازمان ، وزارت کار با دوایر زیر ایجاد گردید:

1 – دایره بازرسی کار                        2- دایره نشریه های حفاظتی

3- دایره امور کارگران زن                   4- دایره آزمایشگاهها و نمایشگاه حفاظت فنی

در ادامه روند تکامل و توسعه بازرسی کار بعد از تصویب قانون کار در سال 1369 در مبحث اول از فصل چهارم قانون کار به حفاظت فنی و بهداشت کار و در مبحث دوم همین فصل به بازرسی کار پرداخته شده است

بر اساس ماده 96 قانون کار شرح وظایف بازرسان کار عبارتند از :

الف: نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت وزیان آور و خطرناک ،مدت کار،مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان وکارگرا ن نوجوان

ب: نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کاروآیین نامه ها ودستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی

ج: آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی وراهنمایی کارگران ،کارفرمایان، وکلیه افرادی که درمعرض صدمات وضایعات ناشی ازحوادث وخطرات ناشی ازکار قرار دارند.

د: بررسی وتحقیق پیرامون اشکالات ناشی ازاجرای مقررات حفاظت فنی وتهیه پیشنهادلازم جهت اصلاح میزانها ودستورالعمل های مربوط به موارد مذکور،مناسب با تحولات وپیشرفت های تکنولوژی

ه: رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول وتجزیه وتحلیل عمومی وآماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث

تبصره 1: وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی،کنترل، ارزشیابی وبازرسی در زمینه بهداشت کار ودرمان کارگری بوده وموظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.

تبصره 2: بازرسی به صورت مستمر ،همراه با تذکر اشکالات ومعایب ونواقص ودر صورت لزوم تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می گیرد.

 

ماده 98 قانون کار : بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حـق دارند بدون اطلاع قبلی درهر موقع از شبانه روزبه موسسات مشمول ماده 85 این قـــانون وارد شده وبه بازرسی بپردازند ونیز می توانند به دفاتر ومدارک مربوطه در موسسه مراجعه ودرصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رو نوشت تحصیل نمایند. تبصره - ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

 

ماده 101 قانون کار : گزارش بازرسان کارو کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف واختیاراتشان درحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود .تبصره 1- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع وکار شناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند.تبصره 2- بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار نمی توانند درتصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هایی که قبلاً به عنوان بازرس در مورد آنهااظهارنظرکرده اند شرکت کنند

 

ماده 103 قانون کار :بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از بر کناری از خدمت دولت ،اسرار واطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند ویا نام اشخاصی را که به آنها اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند، فاش نمایند .تبصره - متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط خواهند بود.

 

ماده 104 قانون کار: کار فرمایان ودیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار به کار گاههای مشمول این قانون گردند ویا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات ومدارک لازم به آنان خودداری نمایند ، حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد .

 

ماده 105 قانون کار: هرگاه در حین بازرسی ، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه ویا بروز خطر در کارگاه داده شود ، بازرس کار یاکارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً وکتباً به کار فرما یا نماینده او ونیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند .تبصره 1- وزارت کار واموراجتماعی و وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل ودر صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگــاه عمـومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل ولاک ومهر تمام یا قسمتی از کار گاه را صادر نماید . دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست.تبصره 2 - کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.تبصره 3- متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار ویا کارشناس بهداشت حرفه ای وتعطیل کارگاه می توانند از مراجع مـزبور به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت وخارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی وقابل اجرا است .

 
ماده 179 قانون کار : کار فرمایان یا کسانی که مانع ورود یا انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا ازدادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند ، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم ودر صورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.