اداره بازرسی کار قزوین

معرفی > اداره بازرسی کار قزوین

اداره بازرسی کار قزوین

اداره بازرسی کار استان در چارت سازمانی زیرمجموعه معاونت روابط کار اداره کل می باشد.

رئیس بازرسی کار به همراه 2 بازرس کار و 2 کارمند ( دبیرخانه کمیته های بررسی مشاغل سخت و زیان آور ) در اداره کل ،

6 نفر از بازرسان کار در اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین،

5 نفر از بازرسان کار در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان البرز ، 

2 نفر از بازرسان کار در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تاکستان

2 نفر از بازرسان کار در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آبیک

2 نفر از بازرسان کار در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بوئین زهرا

مستقر می باشند.

عمده فعالیت بازرسان کار استان عبارتند از :

1 – انجام بازرسی های ادواری از واحدهای مشمول قانون کار استان طبق برنامه زمانبندی و ابلاغ نواقص حفاظت فنی و بهداشت کار و مفاد قانون کار و انجام پی گیرییهای بعدی

2 – رسیدگی به حوادث ناشی از کار به منظور پیگشیری از تکرار حوادث مشابه و ارائه گزارش حوادث به مراجع قضایی درخواست کننده و شعبات تامین اجتماعی ( در اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی)

3 – برگزاری دوره های آموزشی برای کارگران و کارفرمایان در خصوص مباحث مختلف ایمنی

4 – تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای مشمول و نظارت بر فعالیت کمیته های موجود

5 – بررسی مشاغل سخت و زیان آور و تشکیل کمیته های بدوی و تجدید نظر بررسی مشاغل سخت و زیان آور

6 نظارت بر اشتغال اتباع خارجی
7-بررسی و صدور گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران
8-بررسی و صدور گواهی صلاحیت مسئولین ایمنی کارگاه ها